Demir Çelik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği

Tehlike sınıfı nedir?

Tehlike Sınıfı Nedir?

Tehlike sınıfı, işyeri tehlike sınıfı; bir işletmenin belli bir sektördeki faaliyetine göre dahil olduğu sınıftır. Tehlike sınıfı tanımı, esasında bir işletmenin çalışma sahasında insan sağlığına ne derece zararlı çalışmalar sürdürüldüğü ile de alakalı olmaktadır. Örneğin kimyasal maddelerin bulunduğu bir iş sahası, metrelerce toprak altında çalışma durumu, yüksek alanlarda çalışma durumu gibi risk durumlarının yüksek olması o işletmenin daha yüksek bir tehlike sınıfına dahil olmasına sebebiyet vermektedir.

İşyeri Tehlike Sınıfları Nasıl Öğrenilir?

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun tehlike sınıfının belirlenmesi başlıklı 9 uncu maddesi uyarınca;
31.5.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 83 üncü maddesine göre belirlenen kısa vadeli sigorta kolları prim tarifesi de dikkate alınarak, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürünün Başkanlığında ilgili taraflarca oluşturulan komisyonun görüşleri doğrultusunda, Bakanlıkça çıkarılacak tebliğ ile tespit edilir ve işyeri tehlike sınıflarının tespitinde, o işyerinde yapılan asıl iş dikkate alınır.

Tehlike Sınıfımı Nasıl Öğrenirim?

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 9. maddesine dayanarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 26.12.2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak çıkarılan “ İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği”nin;
Birinci maddesine göre; 20.6.2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği açısından yer aldığı tehlike sınıfları, İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği ‘nin ekinde yer alan İşyeri Tehlike Sınıfları Listesinde belirtilmiştir. İkinci maddesine göre;
(1) Tehlike sınıfının tespitinde bir işyerinde yürütülen asıl işin tehlike sınıfı dikkate alınır.
(2) İşveren asıl iş faaliyet değişikliğini en geç bir ay içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bildirir.
(3) Asıl işin tayininde tereddüde düşülmesi halinde işyerinin kuruluş amacına bakılır. İşyerinde birden fazla asıl iş tanımına uygun faaliyetin yürütülmesi halinde, bu işlerden tehlike sınıfı yüksek olan iş esas alınır. 6331 sayılı Kanunun işyeri tanımına giren işyerlerinde yapılan asıl işin yanında veya devamı niteliğinde faaliyet alanının genişletilmesi halinde o işyerinde bu fıkrada esas alınan kurala göre belirlenir.
“İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği”nin ekinde yer alan listeden işyerinin tehlike sınıfını belirlemek için öncelikle işyerinin “NACE” kodunu bilmek gerekir.

Tehlike sınıfı nedir?

NACE Kodu Nedir?

İşyeri Tehlike sınıfı “NACE” kodu ile belirlenir. Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması (NACE); Avrupa‘da ekonomik faaliyetlerle ilgili istatistiklerin üretilmesi ve yayılması amacına yönelik bir başvuru kaynağıdır. NACE kodlamasında faaliyet konularına göre işyerlerine/işletmelere altı haneli bir kod verilmektedir. Ülkemizde birçok alanda yürütülen Avrupa Birliğine uyum çalışmaları kapsamında, NACE kodu uygulaması da kullanılmaya başlanmıştır.

İşyeri Tehlike Sınıfı Nasıl değiştirilir?

 İşyerine ait NACE kodu ile işyerinde yapılan asıl işin farklı olması durumunda, SGK il veya ilçe Müdürlüklerine yazılı başvuru yapılarak gerekli düzeltme yapılabilir. Ayrıca İşveren asıl iş faaliyet değişikliği durumunda en geç bir ay içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirmesi gerekir.

 İşyerleri tehlike sınıfına göre 3′e ayrılmaktadır.

Çok Tehlikeli              (İnşaat, maden, tersane vb.)  işlerin yapıldığı işyerleri

Tehlikeli                      (İmalat, kesme, boyama, servis vb.) işlerin yapıldığı işyerleri

Az Tehlikeli                (Büro hizmetleri, eğitim, gıda, perakende alışveriş vb.) işyerlerini ifade etmektedir.

İşyeri Tehlike Sınıfları Kodları

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği açısından yer aldığı tehlike sınıfları Ek-1’de yer alan İşyeri Tehlike Sınıfları Listesinde belirtilmiştir.

EK-1 İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi

Cevap Bırakın