İşsizlik sigortasından yararlanma şartları nelerdir?

İşsizlik sigortasından yararlanma şartları nelerdir?

Aşağıdaki şartlarda işsizlik sigortasına başvuru yapılabiliniyor;

  • İşsizlik sigortası kapsamında bir işyerinde çalışırken, çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybetmek;
  • Hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak üzere son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
  • Fesih tarihini izleyen günden başlayarak 30 gün içinde şahsen veya elektronik ortamda (www.iskur.gov.tr) İŞKUR’a başvurarak (mücbir nedenler dışında başvuruda gecikilen süre toplam hak sahipliği süresinden düşülür) yeni bir iş almaya hazır olduklarını kaydettirmiş olmak.

İşverenin konkordato ilan etmesi, işveren için aciz vesikası alınması veya iflası nedenleri durumlarında işçilerin ücretleri nasıl ödenir?

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa göre sigortalı sayılan kişileri hizmet akdine tabi olarak çalıştıran işverenin konkordato ilan etmesi, işveren için aciz vesikası alınması, iflası, iflasın ertelenmesi nedenleri ile işverenin ödeme güçlüğüne düştüğü hallerde geçerli olmak üzere, işçilerin iş ilişkisinden kaynaklanan üç aylık ödenmeyen ücret alacaklarını karşılamak maksadı ile Ücret Garanti Fonu oluşturulmuştur.

Ücret Garanti Fonu, işverenlerce işsizlik sigortası primi olarak yapılan ödemelerin yıllık toplamının yüzde birinden oluşur.
Ödeme güçlüğüne düşen işverenden ücret alacağı bulunan işçilerin, İŞKUR birimine aşağıdaki belgeler ile şahsen veya vekili (noter tasdikli vekaletnameye haiz vekil) aracılığıyla başvurmaları gerekmektedir.

1. Talep Dilekçesi (İŞKUR birimlerinden temin edilir)

2. İşverenin Ödeme Güçlüğüne Düştüğünü Gösterir Belge (Ödeme Güçlüğü durumuna göre aşağıdaki belgelerden biri)

• İşveren Hakkında Aciz Vesikası Alınması durumunda; İcra Dairesinden alınan Aciz Vesikası veya Aciz Vesikası hükmündeki Haciz Tutanağı,
• İşverenin İflası Durumunda; mahkemece verilen iflas kararı veya İcra ve İflas Kanununun 166 ncı maddesi uyarınca iflas kararının ilan edildiğini gösteren belge,
• İşverenin iflasının ertelenmesi durumunda, mahkemece verilen iflasın ertelenmesi kararı veya İcra ve İflas Kanununun 166 ncı maddesi uyarınca iflasın ertelenmesinin ilan edildiğini gösteren belge,
• İşveren Hakkında Konkordato İlan Edilmesi durumunda; mahkemece verilen konkordato mühlet kararı veya İcra ve İflas Kanununun 288 inci maddesi uyarınca konkordato mühlet kararının ilan edildiğini gösteren belge,

3. İşçinin ücret alacağını aylar itibarıyla gösterir İşçi Alacak Belgesi
İşçilerin ücret garanti fonu ödemelerinden yararlanılabilmesi için;
• Ücret alacağının bulunduğu dönemde hizmet akdine tabi olarak, 4447 sayılı Kanun kapsamında çalışıyor olması,
• İşverenin ödeme güçlüğüne düşmüş olması (konkordato ilanı, aciz vesikası alınması, iflas, iflasın ertelenmesi kararları nedenleriyle),
• İşçinin, işverenin ödeme güçlüğüne düşmesinden önceki son bir yıl içinde aynı işyerinde 4447 sayılı Kanun kapsamında en az bir gün süreyle çalışmış olması,
• Ücret alacağının 5 yıllık zaman aşımına uğramamış olması,
Şartları aranır.

Cevap Bırakın